Jdi na obsah Jdi na menu
 


O mně

 

…měl ten sen – beze spánku, viděl plátno.  
Prázdné plátno,
napjaté na vnějšku, bílém pozadí…
Tam byl příběh…                                                                 
 

Jan Skorka - ٭1966

Narodil jsem se uprostřed žhavého léta 1966, poslední den ve znamení Raka na Slovensko - maďarském pomezí v městečku Levice. Malbě, kresbě a všemu, co spojeno jest s uměním, se věnuji od patnácti let. Dle očitých svědků a již nedoložitelných důkazů, však již krátce po uzření hmotného světa, jal jsem se sápati po tužce, štětci i po všem, co stopu na papíře zanechávalo. Též jsem se záhy naučil tajně opouštět postýlku do blízkého okolí, kde bílé plochy byly pro mne magnetem a výzvou k nelibosti všech. Láska k umělecké tvorbě a vrozený optimismus mi pomáhaly překonat nemálo dramatických okamžiků v životě. Vůně barev, terpentýnu, bílého plátna, to byly a jsou pilíře mého žití. Všeho toho jsem si užil dostatečně, a byť na tachometru života mám natočeno mnoho let zkušeností, přesto vždy rád hledám a ještě raději nacházím. Jsem hedonik, filosof a milovník krásy a neobyčejnosti – důkazem jest nádherná žena, jenž mi poskytla čest být její manželem a která mi hlubokým zdrojem inspirace a chuti k životu je.

Mojí tvorbu bylo zpočátku dost obtížně definovat, neboť neměla pevné mantinely. Každé životní období si žádalo svůj výrazový prostředek, což do mé práce vnášelo jistou nesourodost a nejednotnost ve formě, stylu i obsahu. Až po mnoha letech hledání se stmelujícím prvkem v mých obrazech stal žánrový motiv – jakési zrcadla života s notnou dávkou satiry a špetkou ironie. I v samotném stylu a předmětu zpočátku panovala v mých obrazech jistá dualita, která se později sjednotila v dílo překypující dynamikou, výrazným koloritem a bohatou fantazií.

Věnuji se olejomalbě, kresbě, grafice a částečně sochařině. Svoji uměleckou stopu jsem prostřednictvím obrazů zanechal na mnoha místech a byla li hluboká, to ponechám soudu konzumentů. Snad každý vždy našel v tom kterém mém díle jakýsi kousek příběhu . . .

Výstavy, které stojí za zmínku:

 1988 Obrazy, plastiky, reliéf. Levice (SK)

      1996 Akty,figurální motivy. Rychnov nad Kněžnou

      1999 Malované povídky. Galerie Ikaros, Slaný

      2000 Salon současného výtvarného umění, Veletržní palác, Praha

      2000 Malované povídky, N-galerie, Blansko

      2001 Retro, The Prague gallery, Praha

      2003 Retro, Mount Saint Michael, Normandie, Francie

      2008 Malované povídky,  Sankturinovský dům, Kutná Hora

      2009 Salon kolínských výtvarníků, Kolín

      2009 Dobrá čajovna, Kutná Hora

      2010 Galerie Ikaros, Naivní malba a grafika (Srncová, Hüttnerová…)

      2012 Malá galerie „U kata“, Kutná Hora

      2012 Domov pro seniory DUF, Přelouč

      2012 Naive Art Gallery, Kovačica, Srbsko

      2013 Art naive festival, Katowice, Polsko

      2013 Malované povídky, Muzeum Čáslav

      2013 Malované povídky, Výstavní síň OSM, Praha

      2014 Zrcadla, Artmaterial gallery, Děčín

      2014 Galerie Mlejn, Ostrava

*      2014 Účast na mezinárodním festivalu naivního umění ART NAIVE FESTIVAL v Katowicích (Polsko)

      2014 Rendez-vous international à Magog (REVIM-14) v Musée international d´art naif, Québec (Kanada)

      2014 Exposition consacrée á l´Art naif „Spontané et imaginaire“, Liége, Belgie

      2014 Slovenská restaurace PANONIA, Praha

   2015 Městské Muzeum a Galerie Čáslav

   2015 Katowice, Polsko - Festival naivního umění

   2015 Emma Srncová a Jan Skorka Lauko - Obrazy a Grafiky, Dům umění Opava

   2016 Galerie naivního umění Kutná Hora - Stála expozice - obrazy, grafiky, ilustrace

2017 Atelier 32, Drunen, Holandsko

2017 Slovenský dům, Praha

2018 Zámek Dobrohoř

2018 Galerie Na Kampě (Velkopřevorský mlýn), Praha

 

 

Jan Skorka - * 1966

I was born in the middle of the hot summer of 1966 , the last day in the sign of Cancer on the Slovak - Hungarian border in the town of Levice . Painting, drawing and everything that is connected with art, is devoted fifteen years. According to eye- witnesses and evidence , but shortly after seeing one of the material world , I began clawing for a pencil , brush , even after all that left a footprint on paper . Also , I quickly learned to secretly leave the crib into a nearby neighborhood where white areas are a magnet for me and a challenge to the annoyance of all . Love the art work and innate optimism helped me overcome quite a few dramatic moments in life. The smell of paint, turpentine, white cloth , that were and are pillars of my life . Everything that I enjoyed enough , and even the speedometer life I have filmed many years of experience , yet always seeking love and better yet, I find . I hedonik , philosopher and lover of beauty and the extraordinary - the proof is a beautiful woman who gave me the honor of being her husband and to me a deep source of inspiration and an appetite for life is .

My creation was initially quite difficult to define because it did not have firm cushions . Every phase of life was calling his means of expression , which to my work brought in a certain disparity and inconsistency in form, style and content . After many years of searching , the unifying element in my paintings became a genre theme - a mirror of life with a good dose of satire and a hint of irony . Even within the style and subject initially prevailed in my paintings a certain duality , which later united in a work brimming with dynamism , strong coloring and rich imagination .

I focus on oil painting , drawing, graphics and partly a sculptor . His artistic footprint I left through images in many places and when was deep, I'll leave that court drinkers. Perhaps everyone always found in that which my work sort of piece of the story. . .

 

Exhibitions:

 

 1988 paintings, sculptures, relief . Levice (SK )

 1996 Acts figural motifs. Rychnov

 1999 Painted stories . Gallery Ikaros , Salty

 2000 Salon Contemporary Fine Art Fair Palace , Prague

 2000 Painted Tales , N -gallery , Blansko

 2001 Retro , The Gallery Prague , Prague

 2003 Mount Saint Michael , Normandy, France

 2008 Painted stories, Sankturin house , Kutna Hora

 2009 Salon artists Cologne , Cologne

 2009 Good tearoom , Kutna Hora

 2010 Galerie Ikaros , naive painting and graphics ( Srncová , Hüttnerová ... )

 2012 Little Gallery "U Kata " , Kutna Hora

 2012 Home for the Elderly DUF , Přelouč

 2012 Naive Art Gallery, Kovačica , Serbia

 2013 Art naive festival , Katowice, Poland

 2013 Painted Tales , Museum Čáslav

 2013 Painted Tales Exhibition Hall OSM , Prague

 2014 Mirrors , Artmaterial gallery , Decin

2014 Gallery Mlejn, Ostrava

2014 Participation in the International Festival of Naive Art NAIVE ART FESTIVAL in Katowice (Poland)

  2014 Rendez-vous international à Magog (Revi-14) in the Musée International d'Art Naif, Québec (Canada)

  2014 Exposition consacrée á l'art naif "spontaneously et imaginaire", Liege, Belgium

  2014 Slovak restaurant Pannonia, Prague

  2015 Museum and Gallery Čáslav

   2015 Katowice, Polsko - Art naive festival

   2015 Emma Srncová a Jan Skorka Lauko -, Art house Opava

   2016 Galerie naivního umění Kutná Hora - Stála expozice - obrazy, grafiky,       ilustrace

    2017 Atelier 32, Drunen, Hollandia

     2017 Slovenský dům, Prague

2018 Dorohor castle

2018 Gallery Kampa, Prague